Vedtekter


VEDTEKTER FOR FORENINGEN FOR FRAGILT X-SYNDROM

ORGANISASJONSNUMMER 984 460 392

1. NAVN

Foreningens navn er «Foreningen for Fragilt X-syndrom».

2. MEDLEMSKAP

Medlemskap kan tegnes av alle som er født med Fragilt X-syndrom, i pre- og fullmutasjon samt deres familier/pårørende, individuelt eller kollektivt for hele familien. Andre, som er medisinsk eller sosialt interessert, kan være støttemedlemmer.

3. FORMÅL

Foreningens formål er:
– å utøve en rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som er født med Fragilt X-syndrom og deres familier
– å spre kunnskap om Fragilt X-syndrom til helsestasjoner, barneleger, sykehus og andre behandlende institusjoner
– å arbeide for at myndighetene og allmennheten skal få kjennskap til Fragilt X-syndrom og gruppens problemer.

4. FINANSIERING AV FORENINGENS VIRKSOMHET

Foreningens finansieringsbehov søkes primært dekket gjennom offentlige tilskudd og kontingent fra medlemmene.

5. STYRE

Foreningen ledes av et styre som skal bestå av 3-5 medlemmer og eventuelt 1-2 varamedlemmer som alle velges av årsmøtet. Styret velger selv sin leder.
Som styremedlem kan velges alle hovedmedlemmer over 18 år og funksjonstiden er 2 år. Styremedlemmer kan gjenvelges.
Styret skal sørge for at Foreningens formål blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og at Foreningens midler blir forvaltet på en forsvarlig måte samt at det føres regnskap for virksomheten. Styret er bemyndiget til å handle på vegne av Foreningen og kan oppnevne et fagråd, bestående av uavhengige personer med tverrfaglig kompetanse som kan bistå med å realisere Foreningens formål.

6. REGIONSKONTAKTER

Foreningens styre oppnevner regionskontakter. Regionskontaktene blir oppnevnt primært for 2 år. Styret og regionskontaktene møtes en gang pr. år ved at styret arrangerer en regionskontaktsamling hver høst. Landet er delt inn i 5 regioner. Disse følger, så langt det er hensiktsmessig statens inndeling for helseregionene. Styret kan bestemme eventuelle endringer i inndelingen, ut fra behov og mulighetene/begrensningene i forhold til å få besatt vervene. Regionskontaktene skal bistå styret i å sørge for at Foreningens formål blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte ute i distriktene.

7. ÅRSMØTE

Årsmøtet er Foreningens høyeste myndighet. Hvert medlemskap gir en stemme og alle medlemmer har møte- og talerett. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds skriftlig varsel og skal holdes hvert år innen utgangen av juni på det sted styret finner hensiktsmessig. Årsmøtet ledes av styrets leder og skal behandle:

1. Styrets beretning og regnskap
2. Valg av styre
3. Valg av revisor
4. Valg av valgkomité
5. Fastsettelse av:
5.1. Godtgjørelse til styret
5.2. Medlemskontingent
6. Endring av vedtekter
7. Andre saker av særlig viktighet

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret finner behov eller minst 1/10 av medlemmene krever det. Medlemmer som ønsker saker behandlet av årsmøtet, må varsle styret skriftlig minst 14 dager før møtet avholdes.
Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt.
Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Alle vedtektsendringer og beslutning om oppløsning av Foreningen, krever 3/4 flertall av de avgitte stemmer

Vedtatt av årsmøtet i april 1988, med senere endringer vedtatt av årsmøtet:
13.11.93, 10.06.95, 31.05.97, 29.05.99, 11.06.05