Datahjelpemidler


En datamaskin kan være et nyttig hjelpemiddel både som en funksjonsstøtte ved manglende finmotoriske ferdigheter og som et pedagogisk hjelpemiddel. Datautstyret gir nemlig gode muligheter for individuell tilpasning og forenkling av oppgaver. I tillegg fungerer det utmerket for de fleste som en støtte til kommunikasjon med andre barn og voksne.

God utprøving for tilpasning av alternative styringsmuligheter (mus, trykkeskjerm, bryter etc.) er viktig. Både med hensyn til kognitivt og motorisk utvikling, slik at det best mulig kan tilpasses den enkeltes funksjonsnivå. Med riktig tilpasning av styringsmåte og rett programvare viser erfaringer at bruk av datamaskin er til meget god hjelp og støtte for barn med Fragilt X-syndrom. 

Søk hjelpemiddelsentralen om utlån av datautstyr

Alle hjelpemiddelsentralene i Norge låner ut datautstyr til personer med Fragilt X-syndrom dersom det kan dokumenteres at det vil være et hensiktsmessig hjelpemiddel for å bedre den enkeltes mulighet til kommunikasjon med andre. Foreldrenes inntekt har ingenting å si for denne vurderingen. I søknaden er det er imidlertid viktig å fokusere på dette med hjelpemiddel og kommunikasjon fremfor opplæring fordi det er skolene som har ansvaret for den pedagogiske tilretteleggingen. Dere kan søke om å få datautstyr (maskin, skjerm, en hensiktsmessig styringsenhet, digitalt kamera og eventuelt databord og stol dersom den motoriske utviklingen tilsier dette) både på skolen/barnehagen og hjemme. De fleste hjelpemiddelsentralene dekker ikke programvare som faller innunder kategorien pedagogisk programvare, men kan dekke programvare som øker barnets mulighet til kommunikasjon. Det er imidlertid viktig å alliere seg med barnets lærer, spesialpedagog og rådgivere på PPT kontoret for å få utformet søknaden så grundig som mulig. 

Programvare

Det finnes menge aktuelle programmer innen kommunikasjon og kognisjon. Vi vet blant annet at følgende verktøyprogram er i bruk og gis via hjelpemiddelsentralene: 

BoardMaker

BoardMaker er en programvare som gjør det lett å lage kommunikasjonstavler med symboler og tekst.

Klikker

Klikker er et kraftig multimediaverktøy for kommunikasjon, begrepstrening og enkel lese-skrivetrening. Det er enkelt å bruke og egnet for barn i alle aldre og med forskjellig utgangspunkt.

Skrive med bilder

Skrive med bilder er en integrert tekst- og bildebehandler for barn og voksne som har vansker med tekst. Programmet kan hjelpe barn med lesevansker, elever som ikke klarer å skrive om ting de vet. 

Programsnekker

Programsnekker er et verktøyprogram som gjør det enkelt å skreddersy programmer til den enkelte elev. Det går lett å lage egne pedagogiske programmer som leseopplæring, matching, begrepstrening og kommunikasjon.

Micro Rolltalk

Micro Rolltalk er et selvstendig datahjelpemiddel som tilbyr hjelp til å kommunisere for mennesker med nedsatt taleevne. Den har en trykkfølsom skjerm med symboler og en kan både sende SMS, talemeldinger og kommunisere ved hjelp av bilder.

I tillegg finnes det mange gode pedagogiske program samt program i sjangeren «lek og lær» og begrepsopplæring. 

Ulike styringsenheter

Den motoriske utviklingen hos barn med Fragilt X-syndrom er ofte forsinket eller begrenset, noe som kan hindre dem i å ta del i en rekke aktiviteter som forutsetter visse motoriske ferdigheter. De vanlige datasystemene kan imidlertid tilpasses brukerens forutsetninger og behov. Følgende ulike styringsenheter finnes på markedet (lenke i overskriften): 

Berøringsskjerm

Dette er en trykkfølsom skjerm der brukeren kan peke/trykke direkte på skjermbildet for å velge de ulike elementene. Alle programmer som er basert på musestyring, kan styres ved å peke direkte på skjermen – en direkte kommunikasjonsprosess med umiddelbar respons. En berøringsskjerm passer godt for brukere som ikke forstår sammenhengen mellom årsak / virkning styrt fra tastatur, mus eller bryter. Berøringsskjerm kan også brukes kombinert med vanlig mus der det er hensiktsmessig. 

Brytere

Det finnes alternative måter for bryterstyring, men den bryterfunksjonen som velges, må være tilpasset brukerens motorikk (med utgangspunkt i den mest hensiktsmessige og viljestyrte muskel). På et tidlig nivå er det enklest å bruke en bryter, men dersom evnen til å styre flere brytere er tilstede, øker hastighet og valgmuligheter. 

Trykkeplate

Trykkeplater fungerer som et alternativt tastatur og finnes i A5, A4 og A3 format. Det kan tilpasses maskinens ulike funksjoner som man velger ut i fra barnets mestring og forutsetninger. Dette forenkler betjeningen av maskinen og stiller mindre krav til innsikt. Trykkeplaten er også et viktig pedagogisk hjelpemiddel, der læreren selv kan bestemme innholdet i platen – for eksempel om den skal kunne brukes som skrivehjelpemiddel i stedet for vanlig tastatur. 

Mus

Stadig flere programmer er basert på musestyring. En PC-mus består av brytere på oversiden og en kule på undersiden. Den krever motorisk presisjon og god øye / hånd koordinasjon. Det har etter hvert kommet ulike typer mus på markedet som er enklere og lettere å håndtere. En rullemus er en «omvendt » mus hvor kulen ligger på oversiden og beveges med finger eller håndbevegelse