Andre Rettigheter


Ansvarsgruppe

For barn, unge og voksne med sammensatte vansker og behov, er det hensiktsmessig å etablere en ansvarsgruppe. Ansvarsgrupper er et kommunalt ansvar. Bruk av ansvarssgrupper er ikke lovpålagt, men anbefalt som en god arbeidsform. Ansvarsgruppen bør opprettes så fort som mulig og følge personen gjennom hele livet.

Ett av målene for ansvarsgruppen er å bidra til at personen/familien får kunnskap om sine rettigheter. Gruppen skal gjennom sin virksomhet gjøre det enklere for familien å forholde seg til tjenesteapparatet og lette barnets og familiens totalsituasjon ved samordnet planlegging og oppfølging av planer og tiltak. Ved å ta den enkelte brukers/ families perspektiv, kan fagpersoner bistå i forhold til valg av behandling, trening, undervisning, sosiale aktiviteter og fritid. Omsorg og oppmerksomhet i forhold til andre i familien (spesielt søsken) vil kunne være til god hjelp også for personen med funksjonshemning.

Ansvarsgruppen må være tverrfaglig og tverretatlig sammensatt. Personer med forskjellig fagbakgrunn som arbeider rundt barnet og familien (fra PPT, skole, helse- og sosialtjeneste osv.), foreldre/foresatte og oftest også den det gjelder, har en naturlig plass i ansvarsgruppen. Gruppesammensetningen vil variere over tid ettersom personens behov forandrer seg. Det skal velges en gruppekoordinator. Koordinatorens rolle er sentral og bør innehas av en person som den enkelte eller familien ha god kontakt og godt samarbeid med.

Individuell plan

Personer som har behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan er et redskap for å koordinere tilbudet til den enkelte. Planen skal beskrive hvilke behov en person har for ulike tjenester på et bestemt tidspunkt og hvordan disse behovene skal møtes på en best mulig måte. Planen skal også se fremover og beskrive langsiktige mål for den det gjelder. I kartleggingen er det viktig å finne frem til hvilke hindringer og vanskeligheter personen opplever i forhold til daglige gjøremål og sosial og samfunnsmessig deltakelse, samt hva som må til for å realisere bestemte ønsker og mål. For å sikre at planen blir brukt etter sin hensikt, bør den angi hvor tiltakene skal utføres og av hvem. De forskjellige tiltakene bør oppføres med henvisning til vedtak, ansvarlig avdeling og eventuelt navn. Det skal også fastsettes frister og datoer for evaluering i forhold til de vedtatte målene. Planen justeres etter behov og etterhvert som personens situasjon utvikler eller forandrer seg. På helsedirektoratets sider står det mye mer om individuell plan.

Les mer om det her.

Pedagogiske rettigheter

En kan ha krav på en rekke pedagogiske rettigheter. Her trekker vi frem de viktigste:

Spesialundervisning. 

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning, jf. Opplæringslova, §5-1.

Individuell opplæringsplan.

I følge Opplæringslovas §5-5 skal det utarbeides en individuell opplæringsplanen (IOP) for alle elever med rett til spesialundervisning. 

Sakkyndig vurdering. 

En har rett til sakkyndig vurdering (i samarbeid med hjemet) som anbefaler spes.ped-/assistent-/timeressurs og behov for tilrettelegging.