Sosiale Ytelser


Det finnes flere ulike former for sosiale ytelser, her skriver vi litt om støttekontakt, avlastning, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent.

Støttekontakt

Støttekontakt etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav c er særlig en tjeneste som skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Støttekontakten er lønnet av kommunen og arbeider ut fra en avtale mellom den hjelpetrengende, kommunen og seg selv. Avtalen fastsetter kontaktens innhold og omfang i tid. En støttekontakt besøker deg hjemme, kan ta deg med på biblioteket, kino, kafé, diskotek, tur eller er din ledsager på ulike arrangementer. Ordningen er meget fleksibel. Både innhold og omfang skal legges opp ut fra den enkeltes behov. Les mer om støttekontaktordningen her.

Det finnes også flere eksempler på alternativ bruk av støttekontaktordningen. Vi har blant annet skrevet litt om det under fritid.

Avlastning

I motsetning til omsorgspenger og pleiepenger som kommer fra folketrygden, innvilges avlastning fra kommunen og kommer inn under Lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav b. Avlastning er en kommunal ordning. Foreldre som har omfattende omsorgsarbeid for et barn som har en sjelden og lite kjent diagnose, har rett til å få avlastning. Avlastning innebærer at kommunen betaler en eller flere personer for å ta seg av barnet ditt til avtalte tider. Avlastning skal bidra til å gjøre det mulig for deg å opprettholde gode familieforhold og bevare ditt sosiale nettverk samtidig som du skal være i stand til å gi barnet ditt tilfredsstillende omsorg.

Hensikten med avlastning er å:

  • hindre at du blir utmattet av omsorgsarbeidet
  • gi deg nødvendig og regelmessig fritid og ferie
  • gi deg mulighet til å leve et liv med ”vanlige” aktiviteter
  • være til nytte og glede for barnet ditt
  • gi trygghet og kontinuitet
  • gi mer tid og overskudd til eventuelle søsken

Avlastning ytes i tillegg til andre tjenester barnet ditt trenger. Avlastning kan vare fra noen timer til flere dager i strekk. Den kan foregå om dagen, om natten eller på døgnbasis.

Avlastning kan foregå på ulike steder:

  • Hjemme hos deg og familien (En person kan komme hjem til deg og være sammen med barnet mens du og/eller resten av familien enten er hjemme, går ut en tur eller er bortreist.)
  • I annet privat hjem (Barnet kan være sammen med avlaster i dennes hjem og eventuelt. sammen med avlasters familie. Dette er en form som er mye brukt.)
  • I avlastningsbolig (Barnet kan være sammen med andre i en leilighet eller et hus med personale ansatt av kommunen. For barn med sjelden og lite kjente diagnoser er det viktig at personalet er stabilt. Dette kan komme i konflikt med fleksibilitet i forhold til når foreldre ønsker avlastning. I slike sammenhenger må foreldre være forberedt på å velge.)

Omsorgslønn

I motsetning til omsorgspenger og pleiepenger som kommer fra folketrygden, innvilges omsorgslønn fra kommunen og kommer inn under Lov om sosiale tjenester § 4-2. 

Foreldre med funksjonshemmede barn utfører et omfattende pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet når de tar seg av barna. 

Dersom omsorgsarbeidet du utfører er såkalt særlig tyngende, kan du få omsorgslønn.

Formålet med lønnen er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for deg som privat omsorgsyter å fortsette med omsorgsarbeidet. Denne ordningen er i hovedsak ikke koplet til om du må være borte fra arbeid eller ikke. Omsorgslønn beskattes som vanlig inntekt etter skatteloven. 

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.  

Les mer i rundskriv fra Helse- og Omsorgsdepartementet: Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv. 

ULOBA er et nonprofit-basert andelslag som hjelper  kommuner og bydeler med å løse en lovpålagt oppgave på en god og kostnadseffektiv måte. 

Les mer om deres løsninger her.