Trygderettigheter


Omsorgspenger

Omsorgspenger (administreres av NAV) kalles ofte ”sykt barn”-ordningen. Denne ordningen gjør at du kan være hjemme fra jobb når barnet ditt er sykt. Du kan også få omsorgspenger når du må følge barnet til lege, fysioterapeut og lignende, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen. Dette gjelder også dersom du skal delta i møter angående barnets helsesituasjon. 

Pleiepenger

Pleiepenger administreres også av NAV og kan innvilges på ulikt grunnlag, når barnet har vært innlagt på sykehus, ved alvorlig sykt barn og når barnet er i livets sluttfase. 

Opplæringspenger

Opplæringspenger gis til den eller de som har omsorgen for langvarig syke eller funksjonshemmede barn og som må delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet. 

Grunn- og hjelpestønad

Grunnstønad ytes til den som har ekstrautgifter pga. varig sykdom, skade eller funksjonssvikt. Hjelpestønad ytes til den som har behov for særskilt tilsyn og pleie pga. varig sykdom, skade eller funksjonssvikt. 

Uførepensjon

Dersom en er født ufør kommer en inn under reglene om ung ufør. En kan da få en garantert tilleggsytelse etter særlige regler. 

 

Mer informasjon om de ulike ordningene finner du på NAV.