Egen Bolig


Når bør du flytte hjemmefra?

For noen er det naturlig å flytte hjemmefra når en fyller 18, for andre er det naturlig å vente lengre. For noen foreldre er det utenkelig at  «barnet» noen gang skal flytte hjemmefra. Men felles for de fleste er nok at en trenger tid på å forberede seg på denne vesentlige overgangen. Det finnes flere muligheter og mange ulike løsninger:

Hjem og bolig

Noen trenger både fysisk tilrettelegging og andre hjelpetiltak. Mange trenger et hjem med omsorgspersonale eller personlige assistenter rundt seg. Det er mange problemstillinger og aktuelle ordninger å forholde seg til for å finne gode boligløsninger. Det er derfor viktig å ta inn temaet fra foreldrehjem til eget hjem i individuell plan.

Lån og tilskudd ved etablering av eget hjem

Personer med en sjelden diagnose kan kjøpe sitt eget sted å bo ved hjelp av lån og tilskudd fra bank og kommune. Det er garanterte tilleggsytelser for personer som er ung ufør før han eller hun er 26 år. Ung ufør er en person som er født ufør eller blir minst 50% ufør før fylte 26 år. Husbanken gir veiledning om lån og tilskudd for unge uføre eller andre som er vanskeligstilte på boligmarkede. Det er mulig å søke om prosjekteringstilskudd først for hjelp til faglig bistand og ved behov hvordan få til et tilpasset hus eller leilighet. Husbanken viser her til et eksempel hvor flere unge med utviklingshemning har gått sammen om å bygge sine egne leiligheter.

Grunnlån

Grunnlån søkes direkte hos Husbanken og skal finansiere et sted å bo for vanskeligstilte personer og personer i etableringsfasen. Dette lånet kan benyttes både til kjøp av nye eller brukte boliger eller bygging av ny bolig. Lånet kan også benyttes til ombygging av en bolig for at den skal være tilrettelagt for den som skal bo der. 

Startlån

Startlån er et behovsprøvd lån som deles ut av kommune eller bydel. Dette lånet er et tilbud for dem som har problemer med å etablere seg på boligmarkede. Startlånet kan finansiere inntil 100 % av kjøpesummen eller som toppfinansiering på annet lån. Lånet gis på Husbankens gunstige betingelser og har ingen krav om egenkapital eller kausjon. Her er heller ingen øvre aldersgrense. Startlånet kan ikke benyttes til kjøp av møbler, finansiering av opp pussing, depositum eller kjøp av obligasjonsleilighet.

Boligtilskudd

Boligtilskudd er et behovsprøvd tilskudd som gis til vanskeligstilte på boligmarkede som unge uføre. Søknaden sendes til kommunen og hvor mye tilskudd den enkelte kan få er avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte.

Bostøtte

Bostøtte er et statelig månedlig tilskudd som administreres av Husbanken og kommunene. Dette tilskuddet er til hjelp for å mestre bo utgiftene etter at den det gjelder har etablert seg i eget hus eller leilighet. Bostøtten er beregnet på personer med lave inntekter og høye bo utgifter. Støtten gis i dag kun til personer med en eller annen form for trygd.

Habiliteringstjenestene i Helse Øst har utarbeidet en veileder for mennesker som har utviklingshemming og som skal flytte fra foreldrehjem til eget hjem. Her finnes anbefalinger for planlegging og gjennomføring av de ulike prosesser som bør foregå når en person med utviklingshemming skal flytte fra familien sin og til eget hjem for første gang.

Se veilederen ”Fra hjem til hjem”. Norges Handicapforbund har laget flere brosjyrer som gir informasjon og praktiske råd rundt dette med boligbygging. Du finner dem her.

En god løsning

For noen blir det behov for å foreta utbedringer av hjemmet for å kunne bo godt.

Vi ønsker her å formidle en erfaring fra en kommune hvor saksbehandler i kommunen ønsket å finne en så god løsning som mulig for en familie, og ønsker med denne spesielt å vise veien saksbehandleren gikk for å få dette til.

En familie som har et barn med en fremadskridene sykdom trengte å utbedre/bygge om huset for å fremdeles kunne bo der sammen med sin lille gutt. De fikk under kurs på Frambu informasjon om hva som finnes av støtteordninger, og tok etter de var kommet hjem kontakt med boligkontoret i hjemkommunen sin. Saksbehandler på boligkontoret kontaktet Frambu fordi hun ønsket mer informasjon om det lille barnets diagnose, og høre om Frambu hadde erfaringer fra andre familier i lignende situasjoner rundt om i landet når det gjaldt utbedring av bolig.

I første omgang søkte saksbehandleren på tilskudd til arkitekthjelp, som en kan få støtte til før en går i gang med utbedring/bygging. Arkitekten tegnet forslag til utbedringer på huset. Saksbehandler ønsket å hjelpe familien så godt som mulig på vei, og tok kontakt med Regionskontoret til Husbanken. Her avtalte saksbehandler et møte sammen med familiens arkitekt, foreldrene, saksbehandler og arkitekt fra Regionskontoret til Husbanken. De gikk gjennom tegningene, og diskuterte og forklarte hvorfor de ulike utbedringer måtte gjøres. De hadde også beregnet kostnaden på utbedringen. Ut fra dette, og med godt informert saksbehandler i Husbanken fikk familien dekket omtrent 50% av den totale kostnaden.
Familien har gjennom hele prosessen følt seg ivaretatt og vært takknemlig for saksbehandleren på det kommunale boligkontoret. Saksbehandleren påpeker at ”Alt jeg har gjort er jo egentlig å nå frem til de tilbudene vi har gjennom Husbanken; benyttet oss av de statlige virkemidlene vi har i forhold til funksjonshemmede barn.”.

Eksempelet viser at det er mulig å få til gode løsninger også når det gjelder bolig.