Fritid


Fritid er avveksling av pliktoppgaver/ting vi opplever som meningsfull. Behovet for ulike fritidsaktiviteter blant unge med funksjonshemminger er like stort som blant ikke-funksjonshemmede.

Det å ha en aktiv fritid er mer enn å delta på en aktivitet. Deltakelsen kan være viktig for selvbildet og nøkkelen til et sosialt fellesskap. Tilhørighet i et lag eller en organisasjon betyr mye i forhold til status. En variert fritid og samhandling med andre, både funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede, betyr større omgangskrets og et utvidet sosialt nettverk.

Vi har valgt å dele informasjonen under fritid inn i følgende områder:

  • Organisert fritid
  • Personlige støttetiltak
  • Uorganisert fritid
  • Ferie

Under menyen ressurser/fritidshjelpemilder finner du en rekke eksempler på gode hjelpemidler som kan bidra til å gi personer med Fragilt X-syndrom en aktiv fritid.

For unge med funksjonshemminger kan fritidssyslene få preg av opplæring og behandling/å øve på det en ikke kan. Det bør skilles mellom behandling, opplæring og fritidstiltak. Alt er nødvendig, men bør sees på hver for seg.
Mestringsfølelse er vesentlig hvis man skal motivere seg til å delta på/trives med en aktivitet. Flere med fragilt x-syndrom kan benytte seg av vanlige fritidstilbud for ikke-funksjonshemmede. Selv om en fysisk er i stand til å delta på slike aktiviteter, kan det likevel kjennes stigmatiserende å alltid føle seg så ”synlig”. For å motvirke dette kan det være hensiktsmessig å delta på aktiviteter med andre med funksjonshemminger, å ha et hvilested der en ikke skiller seg ut. En må selv kunne definere hvem som er ens likemenn. 

Fritidsaktiviteter bør legges inn i den enkeltes individuelle plan. Den bør inneholde opplysninger om hvilke organiserte tiltak brukeren deltar på, interesser og ønsker om nye tilbud, informasjon om uorganisert fritid og støttebehov i forhold til fritidsaktiviteter. Mange har flere personer de forholder seg til, og må ofte informere om det samme mange ganger. Både i forhold til nåtid og for planlegging framover i tid vil et skriftlig materiale være nyttig.

Personer med fragilt x-syndrom har ofte behov for tilrettelegging av aktiviteter og spesielt tilpassede hjelpemidler. På fritidsarenaen kan hjelpemidler være så mangt. Noen vil ha behov for å få tilpasset et musikkinstrument individuelt mens andre trenger en person som er med som hjelper under aktiviteten.
Det finnes ikke en egen etat eller instans som ivaretar funksjonshemmedes fritidstilbud; det blir mye opp til en selv. Det finnes likevel ordninger som kan være med på å øke fritidsmulighetene.

Prøv å se mulighetene og ikke begrensningene! Dette med fritid blir mer og mer sentralt for alle mennesker. Vi arbeider mindre og får mer tid til å bruke fritiden på oss selv og det vi har lyst til å gjøre. Det er viktig at personer med nedsatt funksjonsevne også får muligheten til å fylle sin fritid med det de selv ønsker, det de har glede av og det som gir deres liv mening. Dette vil selvfølgelig variere fra person til person og tilbudet varierer ut i fra hvor i landet du bor.