Personlige Støttetiltak


Kommunen forvalter ordninger som støttekontakter, fritidsassistenter, avlastere og personlige assistenter. Dette er tiltak som blant annet skal bidra til at unge med funksjonshemminger kan få en meningsfull fritid og at foreldre og søsken kan få avlastning.

Blant alle typer funksjonshemminger er det noen som trenger lite hjelp for å klare seg i hverdagen, mens andre vil måtte trenge mye hjelp. Eksempler på bistand som kan lette hverdagen for den enkelte/familien:

Fritid med bistand

Dette er en metode som kan benyttes overfor mennesker som har behov for hjelp med å bli sosialt integrert i ordinære fritidsaktiviteter. Metoden går i korte trekk ut på at man gjør en grundig kartlegging av personens interesser, og hvilket tilbud som kan vær aktuelt og lager en fast forpliktende avtale med de som har ansvaret for den aktiviteten man velger. Det utpekes en ansvarsperson i for eksempel koret eller idrettslaget som får ansvar for å følge opp og som selv blir fulgt opp med veiledning av de som står ”bak” gjennomføringen. Se http://www.fritidmedbistand.no

Mange vil ha behov for egen transport til aktiviteter, eller trenger en ledsager for å komme seg til og fra organiserte og uorganiserte aktiviteter. Dette medfører gjerne ekstra utgifter, og det finnes ordninger som kan lette denne situasjonen.

Ledsagerbevis

I flere kommuner er det opprettet ledsagertjeneste. Dette er en ordning for folk som trenger følge til aktiviteter som konserter, fotballkamper og lignende Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ordningen gjelder i hele landet(altså på tvers av kommune- og fylkesgrenser) og gir ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen av ledsagerbevis administreres enten av kulturetaten eller helse- og sosialetaten. (se http://www.helsedirektoratet.no/srff/temasider/ledsagerbevis)

TT-ordningen

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukeren et tilbud om fritidsreiser. Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men godkjenning av ordningen er delegert til kommunene og søknad sendes søkers egen kommune.

Støttekontakt

En støttekontakt kan være en helt sentral person i fritiden. Kanskje det er vedkommende som tar deg med på de aktivitetene du ønsker, eller kanskje det rett og slett er en venn du kan være sammen med og snakke med.

Fritidskontakt

Fritidsassistentens virksomhet er ment som et supplement til den tradisjonelle støttekontaktfunksjonen. Hovedforskjellen er at fritidsassistenter jobber med flere funksjonshemmede i en fast, organisert aktivitet. Fritidsassistenten skal ved hjelp av veiledning ha som oppgave å gi de funksjonshemmede nødvendig støtte og bistand i forhold til aktuelle kultur- og fritidstilbud (for eksempel idrettslag og fritidsklubber). På denne måten kan man treffe andre og danne vennskap seg imellom. Fritidsassistenter er ofte forankret i kulturetaten.

Brukerstyrt personlig assistent

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse for funksjonshemmede som ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Ordningen skal være brukerstyrt.

Avlastning

Avlastning er en kortvarig avløsning fra for eksempel foreldre, søsken eller samboere for at disse skal få en hvil.For barnet/ungdommen kan det dessuten bety at man får treffe andre ungdommer uten at foreldrene er til stede, at man får være flere sammen og ha det moro med jevnaldrende en etter hvert blir kjent med. Avlastning kan, både for foreldre og ungdom, virke som en forberedelse på å flytte hjemmefra.