Avlastning

Personer og familier med tyngende omsorgsoppgaver kan ha rett til avlastningstiltak eller annen pårørendestøtte. Dersom du som forelder eller annen omsorgsyter har særlig tyngende omsorgsarbeid, skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte.

Hvem kan få kommunal støtte og avlastning?

Det er særlig foreldre til barn med spesielle behov og ektefelle/partner til personer med store behov for omsorg som kan ha rett på avlastningstiltak.

 • Eksempler på omsorgsarbeid man kan få støtte og avlastning for:
 • Du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
 • Omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Hva innebærer støtte, opplæring eller avlastning?

Opplæring og veiledning

Du som er omsorgsperson kan få veiledning og opplæring til å utføre omsorgsoppgaver slik at du kan ta vare på din egen helse- og livssituasjon. Opplæringen og veiledningen må ta hensyn til personvernet og selvbestemmelsen til personen du har omsorg for.

Avlastningstilbud

Det finnes ulike avlastningstilbud. Personen du har omsorg for kan få korttidsopphold, dagtilbud eller nattopphold hos en institusjon eller avlastning i eget hjem. Avlastningstiltak kan også væreorganisering av fritidsaktiviteter. Kommunale tjenester som praktisk bistand og velferdsteknologi (for eksempel varsling og lokaliseringsutstyr), kan også gis som avlastning til deg som omsorgsgiver.

Avlastningen kan gis på timebasis, som døgntilbud eller helgetilbud. Avlastning er gratis, uavhengig av type tiltak og hvor det foregår.
Kommunen må vurdere deres totalsituasjon, og behovet for avlastning. Kommunen vil blant annet snakke med deg om:

 • Omsorgsoppgavene dine
 • Omfanget og varigheten av omsorgsarbeidet
 • Den fysiske og psykiske belastningen av arbeidet
 • Om arbeidet skjer regelmessig eller periodevis
 • Inntektstap

Avlastningstilbudet skal utvikles i dialog med både deg som omsorgsgiver og personen du er omsorgsgiver for. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet til å reise på ferie og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Formålet med avlastning:

 • Hindre overbelastning
 • Gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet og samfunnet
 • Gi deg nødvendig fritid og ferie

Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du søke om å få omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Les mer om omsorgsstønad – https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/omsorgsstonad/

Hvordan søke om avlastning eller annen pårørendestøtte?

Hvis du har behov for avlastning eller annen pårørendestøtte, kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens nettside eller ved å henvende deg til kommunen.
Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak). Dette gjelder enten du får innvilget tilbudet du søker om eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres. Hvis du får avslag på søknaden, skal avslaget begrunnes.

Klage på vedtak

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage.

Klagen sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kilde: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/avlastningstiltak/