BPA

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse og er et likestillingsverktøy for personer med funksjonsnedsettelser. BPA er en fantastisk tjeneste for både barn, ungdom og voksne. Det er ingen nedre aldersgrense og heller ingen diagnosekrav – det er hjelpebehovet som er avgjørende.

BPA ble rettighetsfestet i 2015. Med rettighetsfesting menes det at alle som har behov for og kvalifiserer til BPA, har rett på det.

Hvem har rett på BPA?

En forutsetning for rett til BPA er at barnet har rett til nødvendige helse-og omsorgstjenester fra kommunen. Det er også behov for at en voksen, oftest forelder eller annen i barnets nettverk, stiller som arbeidsleder for ordningen.

  • Hjelpebehovet må være minst 32 timer per uke
  • Hjelpebehov på mellom 25 og 32 timer per uke vil også ha rett til BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil være vesentlig mer kostnadskrevende
  • Man må ha behov ut over 2 år, og være under 67 år ved søknadstidspunkt.

Hva kan du få organisert som BPA?

  • Personlig assistanse
  • Praktisk bistand og opplæring
  • Støttekontakt
  • Avlastning
  • Kontinuerlig nattevakt
  • Enkel helsehjelp

I praksis betyr det at man kan søke BPA-timer for assistansebehov utover det behovet som jevnaldrende andre barn uten funksjonsnedsettelse har, avlastning, fritid for barnet, i noen tilfeller helsehjelp. Dersom det er behov for sammenhengende assistanse under natt, f.eks. der et barn må passes på under søvn og det er et kontinuerlig behov, det vil si at det ikke kan avhjelpes med punktvise tjenester, så kan man også søke om å få dette organisert som BPA.

Få gode tips om hvordan gå frem i søkeprosessen på Løvemammaene sine sider.