Endringer i tjenester og ytelser når en person med sjelden diagnose fyller 18 år

TjenesteYtelse etter fylte 18 år
  NAV 
  GrunnstønadKan opprettholdes etter 18 år, både hvis ungdommen bor i foreldrehjemmet eller i eget hjem.
  Hjelpestønad  Sats 1 kan opprettholdes hvis personen mottar privat omsorg f.eks. i foreldrehjemmet. Kan søke om å opprettholde sats 1 hvis den private omsorgen er vesentlig og nødvendig.
  Forhøyet hjelpestønad  Opphører ( sats 2,3 og 4)    
  Godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeidKan opprettholdes etter fylte 18 år, men må søkes om hvert år. Omsorgen må utgjør mer en 22t i uken og varer i mer enn 6 mnd i året. Har barnet forhøyet hjelpestønad sats 3 og 4 blir dette automatisk godskrevet
  Omsorgspenger  Opphører Selv om ungdommen bor hjemme og ikke kan ta vare på seg selv ved sykdkom
  PleiepengerOpphører når ungdommen fyller 18 år, unntak for foresatte med ungdommer med utviklingshemning hvis denne ungdommen får en alvorlig sykdom med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie – da kan man søke om pleiepenger.
  Opplæringspenger  Så lenge ungdommen bor hjemme uavhengig av alder. Vanskelig å få gjennomslag for når de har flyttet hjemmefra, men man kan søke.    
  HjelpemidlerKan beholdes og søke om nye etter fylte 18 år. v/ 26 år skjer det noen endringer i reglene for noen typer ved noen hjelpemidler – de for trening, stimulering og aktivitsering.  
  BilBil kan søkes om for reise til utdanning og arbeid.  
  Bil, gruppe 2Etter fylte 18 år legges ungdommens egen inntekt til grunn. Ungdommer i bofellesskap de kan søke om bil når de flytterfor seg selv.
  AAP arbeidsavklaringspengerKan søkes om når ungdommen fyller 19 år. Arbeidsrettete tiltak, medisinsk behandling
  UføretrygdKan søkes om fra ungdommen fyller 18 år. Ung ufør kan søkes om fra fylte 20 år.
  Overgangsstønad for enslige  opphører
    
HELFO   
  Egenandel legeAlle over 16 år betaler egenandel Ung og psykolog – betaler ikke for psykolog  opp til 18 år.
  FysioterapiFra fylte 16 år må egenandel betales opp til egenandelstak 2    
  TannbehandlingFor sjeldne diagnoser er det egne regler knyttet til tannbehandling ved sykdom. Eget regelverk og rundskriv.  Mulig å få dekket behandling
RidefysioterapiKan opprettholdes etter 18 år
  
PASIENTREISERReiseutgifter til helsetjenester for person med diagnose, alle over 16 år må betale egenandel. Foreldreordningen reiser gratis fram til 18 år. Etter 18 år kan ledsager reise gratis.  
Reiseutgifter til brukerkurs osv på FrambuOpprettholdes så lenge ungdommen bor i foreldrehjemmet
  
KOMMUNEN   
  IP og koordinater  Kan fortsette.  
Ansvarsgruppe  Sammensetningen endres noe i forhold til behov i livet.
  Personlig assistanse, praktisk bistand og støttekontakt/ støttekontakt  Tjenester som opprettholdes.  
  Avlastning  Kan opprettholdes så lenge ungdommen bor i foreldrehjemmet
  OmsorgsstønadKan opprettholdes, -kan være aktuelt siden forhøyet hjelpestønad opphører. Kan være lurt å søke om flere timer. Også søke om hvis man følger opp en ungdom som har flyttet for seg selv, må være et visst timeantall
  BPAV beregning av antall timer, avlastning kan ikke inngå i timegrunnlaget for hjemmeboende ungdom over 18 år da det er et kommunalt ansvar.  
  Dagtilbud/ dagaktivitetIkke lovpålagt tjeneste, kan søke om dette etter vgs. Flere kommuner har forskjellige tilbud    
  Stønad til livsoppholdUngdom over 18 år kan søke. Behovsprøving ut fra livsopphold og inntekt.  
        
HUSBANKEN 
Tilskudd og lånI forbindelse med flytting, søkes ut fra personens inntekt
BostøtteSøkes ut fra personens personens inntekt Etter fylte 20 år egne regler for de som får ung ufør.
  
SPESIALISTHELSETJENESTEN 
barnehabliliteringOvergang til voksenhablitering skjer mellom 16 og 18 år.
voksenhabliteringMå ha henvisning fra fastlege til voksenhablitering
SykehusBehandling skjer på avdelinger for voksen. Ikke samme mulighet til å ha voksne/ foreldre hos seg.
  
ANNET 
ParkeringstillatelseOpprettholdes
TransporttjenesteOpprettholdes
LedsagerOpprettholdes
  
  
Omsorg for «sykt barn», for foresatte.   Arbeidstakere som gir nødvendig omsorg til barn over 18 år, har rett itl 10 dager ulønnet permisjon når de har hatt omsorg for barnet før det fylte 18 år.      ( arbeidsmiljøloven) Enkelte arbeidsplasser kan ha velferdspermisjonsordninger med lønn
VergeFor å hjelpe til å ivare ta sine egne interesser, ytelser og økonomisk.